Aanvullende projectvoorwaarden
Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING 2016 (AVvO 2016)

Artikel 1: De overeenkomst en voorwaarden

 1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. De overeenkomst vermeldt de toepasselijkheid van de AVvO2016 (hierna te noemen ‘deze voorwaarden’).
 2. Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ dient daar mede onder te worden verstaan ‘langs elektronische weg’.
 3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘onderaannemer’ kan daarmee ook worden bedoeld (indien van toepassing) de ‘ZZP’er’.

Artikel 2: Wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege

 1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de prijsaanbieding in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
 2. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de prijsaanbieding in werking treden, komen voor rekening van aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat onderaannemer die gevolgen reeds op de dag van de prijsaanbieding had kunnen voorzien.

Artikel 3: Specifieke bepalingen betreffende onderaanneming

 1. Onderaannemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst:
  1. een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming;
  2. zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;
  3. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan één maand);
 2. Onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen.
 3. Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt onderaannemer een overzicht van de werknemers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.
 4. In de overeenkomst is vermeld of onderaannemer een mandagenregister bijhoudt. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:
  1. NAW-gegevens onderaannemer;
  2. NAW-gegevens aannemer;
  3. datum;
  4. project-/werknummer;
  5. nummer/kenmerk van de overeenkomst van onderaanneming;
  6. projectnaam en plaats;
  7. volledige namen en voorletters van de werknemer van de onderaannemer;
  8. weeknummer;
  9. aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.
 5. Het mandagenregister dient te worden ondertekend door onderaannemer, waarmee deze tevens verklaart dat:
  1. de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van de onderaannemer worden verwerkt;
  2. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;
  3. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;
  4. door onderaannemer geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op dit project worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van aannemer is verkregen.
 6. Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan aannemer te worden voorgelegd. Aannemer is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.
 7. Aannemer heeft overeenkomstig het bepaalde in de ‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid om het BSN van iedere persoon die vanwege onderaannemer werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek van aannemer te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal aannemer het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.
 8. Aannemer heeft het recht de ter zake van het aan onderaannemer opgedragen werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te voldoen door storting op diens geblokkeerde rekening (g-rekening).
 9. Indien aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger percentage aan loonbelasting en sociale premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan aannemer het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.
 10. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, is aannemer gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die aannemer hierdoor lijdt, komt voor rekening van onderaannemer.

Artikel 4: Verplichtingen van aannemer

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt aannemer ervoor dat onderaannemer tijdig kan beschikken:
  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;
  2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De voor de uitvoering van het werk benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van onderaannemer tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Verplichtingen van onderaannemer

 1. Onderaannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt onderaannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen en de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd.
 4. Onderaannemer is verplicht aannemer te wijzen op onvolkomenheden in door of namens aannemer voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens aannemer gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door aannemer ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de onderaannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 5. Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de overeenkomst van onderaanneming aan opdrachtgever van aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer.
 6. Onderaannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer.
 7. Zonder schriftelijke toestemming van aannemer is het onderaannemer niet toegestaan om het werk geheel of ten dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te lenen. De toestemming zal niet mogen worden onthouden op oneigenlijke gronden. In het geval waarin aannemer toestemming verleent, is onderaannemer gehouden de bepalingen waaronder de overeenkomst van onderaanneming is aangegaan van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen onderaannemer en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden blijft onderaannemer jegens de aannemer ten volle verantwoordelijk voor het werk.
 8. Onderaannemer dient zich bij uitvoering van deze overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele arbeidsovereenkomsten. Onderaannemer dient, met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling van onderaannemers of ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle afspraken die gemaakt zijn in de individuele arbeidsovereenkomsten. Hij bedingt tevens dat ook deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan.
 9. Onderaannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 10. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 11. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan aannemer toegang tot de in het vorige lid genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien aannemer dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.
 12. Onderaannemer kan alleen een deel van het werk verder uitbesteden aan een ZZP-er wanneer dit geschiedt conform een goedgekeurde modelovereenkomst van onderaanneming van de Belastingdienst. Wanneer onderaannemer valt onder de werkingssfeer van de Cao Bouw & Infra dan dient de “Modelovereenkomst Bouw & Infra voor de inzet van ZZP-ers” te worden gebruikt. Onderaannemer ziet erop toe dat de feitelijke situatie en omstandigheden waaronder wordt gewerkt overeenkomen met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.
 13. Onderaannemer houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en –regelgeving, het V&G-plan, en aan de van toepassing zijnde bouwplaatsregels van de aannemer. Onderaannemer informeert zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.
 14. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt onderaannemer zorg voor:
  1. alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: opslagterrein/afsluitbare ruimten, horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten nutsvoorzieningen;
  2. het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de onderaannemer opgedragen werk;
  3. voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het aan de onderaannemer opgedragen werk;
  4. het verrichten van maatvoering.
 15. Indien onderaannemer weekrapporten dient te verzorgen, worden hierin onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
  1. de vordering en de stand van het werk;
  2. wijzigingen in de opdracht;
  3. de gewerkte uren;
  4. onwerkbaar weer;
  5. de aan- en afvoer van bouwstoffen;
  6. de aan- en afvoer van hulpmiddelen.

Artikel 6: Meer en minder werk

 1. In geval van door aannemer gewenste wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van uitvoering kan onderaannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij aannemer tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij aannemer die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 7: Facturen, eindafrekening, betaling en opschorting

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt onderaannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan aannemer toe.
 2. Een door onderaannemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt.
 3. Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een document dient te zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd, dient aannemer tot afgifte van dat document over te gaan uiterlijk vier dagen nadat bij een opneming ter gelegenheid van het verschijnen van een termijn is geconstateerd dat de desbetreffende prestatie is geleverd.
 4. Onderaannemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk gereed is zijn eindafrekening bij de aannemer in te dienen.
 5. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft aannemer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. Aannemer meldt schriftelijk de opschorting en de reden daarvan aan onderaannemer.

Artikel 8: Overdraagbaarheid en verrekening

 1. De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking hebben op het in de aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, en waarvoor aannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige bevoegdheid deze vordering te bezwaren en/of te vervreemden is – ook in goederenrechtelijke zin – uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
 2. Indien aan aannemer uit hoofde van het overtreden of niet naleven van wet- en regelgeving een naheffing, sanctie en/of boete wordt opgelegd, die is/zijn terug te voeren op een overtreding of niet naleving door onderaannemer, is aannemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade op onderaannemer te verhalen dan wel deze schade te verrekenen met opeisbare vorderingen van onderaannemer. Als schade wordt onder meer aangemerkt: bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen alsmede schade als gevolg van stilleging van het werk. Van een verrekening geeft aannemer schriftelijk kennis aan onderaannemer.

Artikel 9: Gereed zijn en oplevering van het werk en onderhoudstermijn

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van onderaannemer gereed zal zijn, nodigt hij aannemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming geschiedt door aannemer en onderaannemer gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit schriftelijk vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde tekortkomingen. Deze tekortkomingen zullen door onderaannemer zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 2. Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen aannemer en diens opdrachtgever als opgeleverd geldt. Aannemer zal onderaannemer schriftelijk in kennis stellen van de laatstbedoelde oplevering onder opgave van vastgestelde tekortkomingen in het werk. Deze tekortkomingen worden door onderaannemer zo spoedig mogelijk hersteld.
 3. Indien na het tijdstip waarop het werk gereed is, schade aan het werk ontstaat ten gevolge van ingebruikneming daarvan door aannemer, daaronder begrepen het geval dat aannemer het werk aan derden met het oog op de verdere uitvoering ter beschikking stelt of aan die derden toegang tot het werk verleent, is die schade niet voor rekening van onderaannemer.
 4. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van aannemer.
 5. De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de overeenkomst.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, verlenging, en gefixeerde schadevergoeding wegens te laat gereed zijn van het werk

 1. Aannemer zorgt er voor dat onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag.
 2. Indien het niet mogelijk is dat onderaannemer op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, is aannemer verplicht onderaannemer zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.
 3. Indien onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht aannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.
 4. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van aannemer komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn gereed is.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het aan onderaannemer